Top Menu


Algemene Voorwaarden
VintyMen.com


 

 1. Algemeen, toepasselijkheid
  1. E-Vinty B.V. (hierna: VintyMen.com) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te (2031 CW) Haarlem aan de Claes Tillyweg 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61245968, BTW-identificatienummer NL854268534B01. VintyMen.com is te bereiken via telefoonnummer 023-7200999 of e-mailadres info@VintyMen.com. Meer informatie over VintyMen.com en de door haar geleverde diensten is te vinden op de website www.VintyMen.com.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Aanbieder: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder, die Kleding in consignatie aanbiedt aan Afnemer via de Webshop van VintyMen.com.De Aanbieder dient te handelen in de hoedanigheid van particulier, dan wel te kwalificeren als ondernemer, inclusief de wederverkoper van tweedehandsgoederen, die de BTW op de aangeboden kleding niet in aftrek heeft gebracht.
   2. Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder, die een bestelling plaatst in de Webshop van VintyMen.com.
   3. Content: (digitale) informatie zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden en informatie in andere vorm, die zich op VintyMen.com en in het door VintyMen.com toegezonden materiaal bevinden.
   4. Kleding: nieuwe en tweedehands dameskleding en aanverwante producten (met uitzondering van schoenen) die door Aanbieder in consignatie wordt aangeboden aan VintyMen.com en nader wordt omschreven in artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden. Deze Kleding wordt via de Webshop aan Afnemers aangeboden en indien door hen gekocht aan hen geleverd.
   5. Mijn Account: gepersonaliseerd onderdeel van de Website onder de noemer ‘MyVinty’ waarop Aanbieder kan zien welke Kleding door VintyMen.com in de Webshop is geplaatst en welk deel daarvan reeds is verkocht en tegen welke prijs. Tevens onder noemer Mijn Bestellingen kan Afnemer zien welke Producten tegen welke prijs zijn aangekocht.
   6. Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan VintyMen.com Kleding van Aanbieders inneemt dan wel aan haar Afnemers levert.
   7. VintyMen Tas: een door VintyMen.com aan Aanbieder toegestuurde of anderszins verkregen tas, die door Aanbieder met Kleding kan worden gevuld en aan VintyMen.com kan worden geretourneerd.
   8. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
   9. Webshop: de door VintyMen.com via haar Website geëxploiteerde webshop.
   10. Website: de website www.VintyMen.com, waaronder mede verstaan MyVinty.
  3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen VintyMen.com en iedere Aanbieder of Afnemer die Kleding aan VintyMen.com in consignatie levert of via de Webshop afneemt. Aanbieder wordt geacht door toezending van de VintyMen Tas of zelf printen van een verzendlabel voor insturen en Afnemer door plaatsing van een bestelling via de Webshop, deze Voorwaarden te accepteren.
  4. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij VintyMen.com voor de uitvoering tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze Voorwaarden beroepen ten opzichte van Aanbieder en Afnemer.
  5. Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
  6. VintyMen.com heeft het recht haar Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe Voorwaarden op de Website. De Aanbieder en Afnemer dienen om deze reden regelmatig de Voorwaarden te raadplegen.
  7. VintyMen.com is bevoegd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Aanbieder en Gebruiker.
 2. Aanbiedingen, totstandkoming en looptijd van Overeenkomst
  1. Alle op de Website door VintyMen.com geplaatste aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de Website vermeld. Een aanbieding vervalt indien de Kleding waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Kleding. VintyMen.com kan niet aan de inhoud van haar aanbiedingen worden gehouden als de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. VintyMen.com is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving.
  3. De Overeenkomst tussen VintyMen.com en Aanbieder komt pas tot stand zodra de Kleding door VintyMen.com is ontvangen en deze ontvangst uitdrukkelijk per e-mail aan Aanbieder is bevestigd. De Overeenkomst tussen VintyMen.com en Afnemer komt pas tot stand wanneer de bestelling daarvan via de Webshop door VintyMen.com uitdrukkelijk per e-mail is bevestigd.
  4. De Overeenkomst tussen VintyMen.com en Aanbieder eindigt door verloop van de periode als vermeld in artikel 3.7 van deze Voorwaarden, na verkoop van alle door Aanbieder inegrachte kleding dan wel indien VintyMen.com de Overeenkomst schriftelijk per e-mail opzegt. De Overeenkomst tussen VintyMen.com en Afnemer eindigt van rechtswege wanneer de Afnemer de overeengekomen koopprijs heeft voldoaan en het herroepingsrecht als genoemd in artikel 4.6 van deze Voorwaarden is verstreken.
 3. Specifieke bepalingen met betrekking tot de inbreng van de Kleding
  1. Iedere potentiële Aanbieder kan via de Website de VintyMen Tas aanvragen. De VintyMen Tas wordt voorzien van een voorgefrankeerde adressticker en een formulier dat ingevuld dient te worden, door VintyMen.com aan de potentiële Aanbieder toegestuurd. De voorgefrankeerde tas met inhoud en het ingevulde formulier met daarop de naam, het postadres en e-mail adres van Aanbieder, dient ingeleverd te worden bij een door VintyMen aan te wijzen Logistieke dienstverlener, die zorgdraagt voor aangetekendeverzending aan VintyMen.com.
  2. In plaats van de WintyWomen Tas, kan de Aanbieder ook kiezen om een label, een verzendsticker en het voornoemde formulier te downloaden en te printen. Het label en verzendsticker kunnen door Aanbieder op een doos worden geplakt, die met Kleding ingeleverd dient te worden bij een door VintyMen.com aan te wijzen Logistieke dienstverlener. Deze zal zorgdragen voor aangetekende verzending van de doos aan VintyMen.com.
  3. De VintyMen Tas kan gevuld worden met nieuwe en in zeer goede staat verkerende, tweedehands dameskleding van bepaalde merken en kwaliteit, die genoemd worden op de Website. Deze tweedehands Kleding dient bovendien te voldoen aan een aantal voorwaarden, die eveneens op de Website staan vermeld. Zo dient de Kleding schoon (gewassen dan wel gestoomd) en gestreken te worden aangeleverd en mogen er geen gaten, verkleuringen of sporen van slijtage waarneembaar zijn. Bovendien dient de Kleding niet uit de mode te zijn en te passen in het assortiment van VintyMen.com. Uiteindelijke bepaalt een specialistisch team van VintyMen.com of de ingestuurde Kleding in aanmerking komt om in de Webshop te worden opgenomen en zal Aanbieder hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Dit team bepaalt tevens een realistische verkoopprijs waarvoor de Kleding in de Webshop wordt opgenomen. Tevens zal in de Webshop de originele aankoopprijs worden vermeld. De Aanbieder heeft het recht via Mijn Account deze verkoopprijs naar beneden of boven aan te passen, tot het moment dat de Kleding verkocht is of in het check-out proces van de Afnemer is opgenomen.
  4. De ontvangen Kleding wordt door VintyMen.com zo spoedig mogelijk verwerkt (labellen, fotograferen etc.) en in de Webshop geplaatst.
  5. Iedere Aanbieder krijgt toegang tot een eigen Mijn Account waarop door VintyMen.com bijgehouden wordt welke Kleding van Aanbieder in de Webshop is opgenomen en welke Kleding reeds is verkocht. Op Mijn Account is tevens waarneembaar wat de inkomsten van Aanbieder zijn.
  6. Het verkooppercentage dat de Aanbieder ontvangt indien een kledingstuk is verkocht, hangt af van de verkoopprijs. Aanbieder ontvangt minimaal een percentage van 50% van de verkoopprijs zoals genoemd in de Webshop. Dit percentage wordt hoger naarmate de Verkoopprijs toeneemt. Hierbij wordt verwezen naar de Website waarop de resterende staffel staat vermeld en waarop tevens een berekeningstool is opgenomen waarmee de Aanbieder kan uitrekenen wat haar opbrengst is bij verkoop van een kledingstuk tegen een bepaalde prijs. De BTW neemt VintyMen.com voor haar rekening. Het bedrag dat Aanbieder verdient, kan besteed worden in de Webshop dan wel aan Aanbieder uitbetaald worden. Bijschrijving van het inkomsten geschiedt in principe zo spoedig mogelijk. Er dient echter rekening gehouden te worden met retouren waardoor het saldo kan worden aangepast. Indien Aanbieder het saldo uitbetaald wenst, kan zij dit aan VintyMen.com per e-mail of via Mijn Account laten weten en maakt VintyMen.com het openstaande saldo zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het verzoek, over op het door Aanbieder opgegeven bank/gironummer.
  7. In principe bepaalt VintyMen.com wanneer bepaalde Kleding uit de Webshop wordt gehaald en/of de Kleding bewaard wordt om later opnieuw te worden geplaatst in de Webshop. De Kleding zal in ieder geval minimaal 6 maanden in de Webshop worden geplaatst. Indien VintyMen.com bepaalt dat bepaalde Kleding niet meer verkocht kan worden, maakt zij dit aan Aanbieder kenbaar. De Aanbieder kan dan besluiten deze Kleding via VintyMen.com te schenken aan een door VintyMen.com te bepalen goed doel (Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen) of verzoeken deze Kleding per post te retourneren. In dit laatste geval zal VintyMen.Com tot maximaal 25 stuks Kleding een eenmalige vaste vergoeding voor handling en verzending in rekening brengen van € 9,95. Dit bedrag zal worden verrekend met de opbrengsten die Aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar Kleding dan wel door VintyMen.com in rekening worden gebracht.
  8. Aanbieder heeft het recht 12 maanden of langer na plaatsing van de Kleding in de Webshop per e-mail aan VintyMen.com een verzoek te doen om bepaalde dan wel de resterende door Aanbieder geleverde Kleding te (doen) retourneren. Alsdan zal VintyMen.Com tot maximaal 25 stuks Kleding een eenmalige vaste vergoeding voor handling en verzending in rekening brengen van € 9,95. Dit bedrag zal worden verrekend met de opbrengsten die Aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar Kleding dan wel door VintyMen.com in rekening worden gebracht.
  9. Indien blijkt dat de Kleding door Afnemer wordt geretourneerd omdat deze niet voldoet aan de eisen als genoemd in artikel 3.3 van deze Voorwaarden, dan heeft VintyMen.com het recht deze Kleding alsnog af te keuren en conform de procedure als genoemd in artikel 3.7 te retourneren aan Aanbieder. Indien VintyMen.com aan Aanbieder reeds het overeengekomen percentage heeft uitgekeerd dan zal dat door VintyMen.com terugboekt worden uit mijn Account.
  10. De door Aanbieders in consignatie gegeven Kleding is niet door VintyMen.com tegen brand en waterschade verzekerd. Deze Kleding bevindt zich derhalve op eigen risico van Aanbieder bij VintyMen.com dan wel bij een door haar aangestelde derden (opslag/verzendhuis).
  11. In het onverhoopte geval dat Aanbieder een klacht over haar levering dan wel de plaatsing van de Kleding in de Webshop heeft dan dient zij dit zo spoedig mogelijk te melden aan VintyMen.com per post of e-mail via info@VintyMen.com, waarna VintyMen.com zal trachten deze klacht naar tevredenheid van Aanbieder op te lossen.
  12. Aanbieder staat er voor in dat zij de rechtmatige eigenaar is van de Kleding en dat zij bevoegd is deze aan te bieden en te verkopen. Dit houdt onder andere in dat Aanbieder garandeert dat de door haar in consignatie aangeboden Kleding niet gestolen is en geen inbreuk maakt op een aan een ander toekomend merken- en/of auteursrecht, Aanbieder vrijwaart VintyMen.com voor eventuele aanspraken van derden in dezen.
 4. Specifieke bepalingen met betrekking tot koop van de Kleding
  1. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de Kleding, dient Afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden Kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de Kleding vermeld, bij twijfel kan Afnemer contact opnemen met VintyMen.com via info@VintyMen.com.
  2. De door VintyMen.com aangeboden Kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehands kleding is dat deze gebruikssporen vertoont.
  3. Op het moment van ter beschikkingstelling, dient Afnemer de Kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan VintyMen.com te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit geval zal VintyMen.com trachten deze klacht naar tevredenheid van Afnemer op te lossen.
  4. Bij aankoop van Kleding via de Webshop van VintyMen.com, heeft Afnemer de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en derhalve de Kleding te retourneren gedurende een periode van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Kleding door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren). Afnemer dient binnen voornoemd bedenktermijn aan VintyMen.com te melden gebruik te willen maken van haar recht de Kleding te retourneren.
  5. Tijdens voornoemde bedenktermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde Kleding, labels, codering en verpakking. Afnemer zal de Kleding slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de Kleding wenst te behouden. Indien Afnemer van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij de Kleding met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking (incl. streepjescode en andere labels) aan VintyMen.com retourneren, conform de door VintyMen.com verstrekte instructies. De kosten en het risico van terugzending zijn voor rekening van Afnemer ongeacht de wijze van terugzending. Het door Afnemer betaalde bedrag (inclusief verzendkosten indien er sprake is geweest van toezending van slechts 1 stuk Kleding) zal VintyMen.com zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retouren terugbetalen.
  6. De te retourneren Kleding dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen afgeleverd te zijn bij VintyMen.com, nadat Afnemer heeft aangegeven, binnen de bedenktermijn van 14 dagen, de Kleding te willen retourneren.
 5. Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten
  1. Als plaats van levering geldt het adres (uitsluitend in Nederland) dat Afnemer aan VintyMen.com via de Webshop kenbaar heeft gemaakt. Aanbieder en eventueel Afnemers die regelmatig Kleding via de Webshop bestellen, dienen VintyMen.com op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang VintyMen.com geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt Afnemer dan wel Aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij VintyMen.com bekende adres.
  2. VintyMen.com zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na bestelling via de Webshop ter verzending aanbieden tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door VintyMen.com aan Afnemer op het moment dat de Kleding toegezonden wordt. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval VintyMen.com het door Afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug zal betalen.
  3. Elke zending binnen Nederland is voorzien van een zogenaamde Track & Trace nummer, dat VintyMen.com per e-mail van de logistieke dienstverlener ontvangt en waarmee VintyMen.com via een weblink meer inzicht kan krijgen in de status van de verzending door de logistieke dienstverlener.
  4. Afnemer is verplicht de door VintyMen.com geleverde Kleding af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VintyMen.com gerechtigd de Kleding op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.
  5. VintyMen.com behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan Afnemer te leveren, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.
  6. Het risico van vermissing of beschadiging van de Kleding berust bij Aanbieder tot het moment van ontvangst door Afnemer.
  7. De bestelling wordt verzonden via een door VintyMen.com aan te wijzen logisitieke dienstverlener, tegen een vergoeding van (verzend- en handlingskosten). Indien Afnemer binnen Nederland een bestelling plaatst van meer dan € 122,= (incl. BTW), worden er geen verzend- en handlingkosten in rekening gebracht. Dit dient Afnemer voorafgaande aan de bestelling van de Kleding aan VintyMen.com via info@VintyMen.com kenbaar te maken.
 6. Prijs, betaling en incassokosten
  1. De (advies)prijzen die door een specialistisch team van VintyMen.com aan de Kleding worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de Kleding zich bevindt. Aanbieder kan voorafgaand aan plaatsing in de winkel of totdat een kledingstuk is gereserveerd, de prijzen van de door haar aangeboden Kleding aanpassen.
  2. De in de Webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en in principe exclusief verzendkosten (zie artikel 5.6).
  3. Na plaatsing van een bestelling in de Webshop, bevestigt VintyMen.com deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten middels een e-mail aan Afnemer.
  4. Betaling van de verschuldigde kosten kan geschieden op de volgende wijzen:
   1. Directe betaling na de bestelling via Ideal of ander online betaalsysteem;
   2. Betaling door middel van verrekening met de inkomsten die Aanbieder heeft gegenereerd met de verkoop van haar Kleding.
   3. Bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.
 7. Eigendom Kleding
  1. Alle door VintyMen.com in het kader van de Overeenkomst geleverde Kleding blijft eigendom van Aanbieder totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met VintyMen.com gesloten Overeenkomstdeugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
  2. De door Aanbieder in consignatie aan VintyMen.com geleverde Kleding die door VintyMen.com aan Afnemer is geleverd en die ingevolge 7.1 eigendom zijn van Aanbieder, mogen niet door Aanbieder worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mag deze Kleding worden verpand of anderszins worden bezwaard. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aanbieder veilig te stellen.
  3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Kleding en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient Afnemer VintyMen.com daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. VintyMen.com is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van VintyMen.com. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
  2. VintyMen.com is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door Aanbieder of Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  3. VintyMen.com aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener.
  4. VintyMen.com is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. VintyMen.com draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.
 9. Overmacht
  1. VintyMen.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer en/of Aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
  2. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van VintyMen.com gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van VintyMen.com, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van VintyMen.com, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. VintyMen.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat VintyMen.com haar verbintenis had moeten nakomen.
  3. VintyMen.com kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 10. Intellectuele Eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkrecht en modelrecht, op de Website, de Content en al het door VintyMen.com aan Afnemer en Aanbieder geleverde materiaal, inclusief de VintyMen Tas, foldermateriaal, brochures e.d., berusten uitsluitend bij VintyMen.com, tenzij anders is aangegeven.
 11. Privacy & Cookiebeleid, Nieuwsbrief
  1. VintyMen.com zal de Website en de diensten die zij via de Website aanbiedt, aanbieden en de gegevens van Aanbieders en Afnemers verwerken in overeenstemming met het Privacy& Cookie Statement van VintyMen.com. Het Privacyen Cookiestatement is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden. Aanbieder en Afnemer verklaren kennis te hebben genomen van dit Privacy en Cookie Statement en daarmee akkoord te gaan.
  2. VintyMen.com maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de door VintyMen.com gebruikte cookies is te vinden in de Cookie Verklaring van VintyMen.com.
  3. De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, met uitzondering van de tot het concern waartoe VintyMen.com behoort, of aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst (bijvoorbeeld aan het postbedrijf dat de Kleding aflevert).
  4. De Aanbieder en Afnemer ontvangen de nieuwsbrief van VintyMen.com indien zij zich daartoe hebben ingeschreven tijdens de aanmeldingsprocedure op de Website. Afmelding van ontvangst van de nieuwsbrief kan te allen tijde middels de daartoe opgenomen link onderaan de nieuwsbrief.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met VintyMen.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn laatst gewijzigd 14 Januari 2015

© 2015 VintyMen.com